รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.) สาขาสารสนเทศศาสตร์ สามารถสมัครได้ตลอดปีที่เว็บไซตฺ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามลิ้งค์ URL:https//grad.msu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมที่ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ โทร. 043754322 ต่อ 5360

E-mail:ismsuismsu@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/103094781690498/

 

สาขาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) เรียนอะไร? ทำงานอะไร?

แนะนำหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี เรียน 4 ปีจบ ได้วุฒิการศึกษา สท.บ.

เรียนสารสนเทศศาสตร์ มมส ค่าเทอมเท่าไร?

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.) สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าเทอมปีการศึกษาละ 13,500 บาท แบบเหมาจ่าย สามารถลงทะเบียนเรียนได้เต็มทุกภาคเรียน เรียนครบ 8 ภาคการศึกษา รวม 4 ปี ค่าใช้จ่ายรวม 108,000 บาท 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง How to search : สืบค้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง How to search: สืบค้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เป็นโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1-2 ในวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565

1) การอบรมการสืบค้น วิทยากรโดย ผศ.ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี และผศ.ภัทธิรา สุวรรณโค

2) การเขียนอ้างอิง วิทยากรโดย ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ และอ.ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Presentation Skills for Success: เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Presntation Skills for Success: เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ เป็นโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1-2 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565

1) การออกแบบเพื่อการนำเสนอ วิทยากรโดย ผศ.ภัทธิรา สุวรรณโค ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย และอ.ดร.ภาธร นิลอาธิ 

2) การใช้ Software ในการนำเสนอ วิทยากรโดย อ.จิณณวัตร ทะลาสี และอ.ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ 

ผศ.ภัทธิรา สุวรรณโค รุ่นที่ 3

ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม