ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAST65 รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ หลักสุตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอให้น้อง ๆ ทุกคนผ่านการคัดเลือก TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio สำหรับคนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ (IS MSU) ยินดีต้อนรับแล้วเจอกันเดือนมิถุนายน 256ุ5 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลเพิ่มเติม: TCAST65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://acad.msu.ac.th/th/

Read More

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quick cut ตัดไวดี กับ Davinci Resolve

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quick cut ตัดไวดี กับ Davinci Resolve ให้กับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2564

วิทยากร อาจารย์ทิฆัมพร ภูพันนา

จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More

ข่าวเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณลำพึง บัวจันอัฐ รุ่น 29

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล รุ่นที่ 1 

Read More