ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์

ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
               หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
โทรศัพท์ : 5360. 5002
อีเมล : rungtip.c@msu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ระดับ

ชื่อปริญญา

ชื่อสถาบัน, ประเทศ

ปีที่จบ

ปริญญาเอก

ปร.ด. สารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557

ปริญญาโท

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2540

ปริญญาตรี

กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

2534

ความเชียวชาญ

 • การบริการสารสนเทศ
 • การตลาดสารสนเทศ
 • การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

สมฤดี พิณทอง และรุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์.  (2563).  การศึกษาสภาพและความต้องการการบริการแบบเบ็ดเสร็จ

ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 7(1), 25-40.

ณภาภัช วงศ์เศษ และรุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (2561). ความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะ

ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ. รมยสาร : 16(2),

389-410.

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (2560).  ความต้องการของลูกค้าในด้านช่องทางการบริการสำหรับห้องสมุดประชาชนใน

จังหวัดมหาสารคาม.  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 36(1) : 111-119.

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด 

ประชาชนที่มีต่อรูปแบบห้องสมุดชีวิต.  วารสารอินฟอร์เมชัน,, 22(1), 69-78.

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ และชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ. (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อรูปแบบห้องสมุด       

Teimtinakrit, C, Charoensak, R, and Nilati, P.  (2019).  Acquisition and Use of Digital Literacy

Skills of Information Science Graduates : A Survey of Mahasarakham University,

and Transformation in Academic Libraries. Vol. 2. (pp.703-713). Karnataka,

Surathkal, India: National Institute of Technology.

Charoensak, R. (2018).  Services based on customer centric- services concept of public

libraries in Thailand. in International conference on exploring the horizons of library

and information sciences: from libraries, to knowledge hub. (pp.459-465). Bangalore,

Karnataka: Documentation Research and Training Centre Indian Statistic.

Charoensak, R. and Vongprasert, C. (2013).  Public Libraries in Thailand in the Context

of Living Library Model for Life-Long Learning in the Community.  Asia Pacific Journal of

          Library and Information Science.  3(2).

 บทความวิชาการ

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (มกราคม-เมษายน 2548).  ระบบห้องสมุดดิจิตัล : ภาพรวมและผลกระทบ.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.  23(1), 34-42.

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (มกราคม-ธันวาคม 2545).   บริการสารสนเทศ. สารนิเทศ.  9(1-2), 60-66.

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (กรกฎาคม- ธันวาคม 2542).   รายชื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม รวบรวมและจัดให้บริการ.  สารนิเทศ.  6(2), 66-118.

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (พฤศจิกายน 2538-กุมภาพันธ์ 2539).  การสืบค้นสารสนเทศโดย

คอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  สารนิเทศ.  3(1), 38-45.

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (มีนาคม-มิถุนายน 2538). การบริการเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุดในปัจจุบัน.

สารนิเทศ.  2(2), 15-20. 

รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์. (พฤศจิกาย.2537-กุมภาพันธ์ 2538).  บริการ PULINET CARD.  สารนิเทศ

2(1), 63-64.

 

ผศ.ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี

ผศ.ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี
Assistant Prof. Dr. Gamgarn Somprasertsri

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 5270
อีเมล : gamgarns@msu.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา

สถาบัน

ปีที่จบ

ปริญญาเอก

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2554

ปริญญาโท

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2541

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2535

ความเชียวชาญ

 • Text Mining
 • Information Retrieval
 • Information Behavior
 • Data Analytics
 • Data Mining

ผลงานวิชาการ

 Somprasertsri, G., & Lalitrojwong, P. (2008). Automatic Product Feature Extraction from Online Product Reviews Using Maximum Entropy with Lexical and Syntactic Features. The 6th IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Nevada, USA, 250-255.

Somprasertsri, G., & Lalitrojwong, P. (2008). A Maximum Entropy for Product Feature Extraction in Online Customer Reviews. The 3rd IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent System, Chengdu, China, 575-580.

Somprasertsri, G., & Lalitrojwong, P. (2010). Extracting Product Features and Opinions from Product Reviews Using Dependency Analysis. The 7th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Yantai, China, 2358-2362.

 Somprasertsri, G., & Lalitrojwong. P. (2010). Mining Feature-Opinion in Online Customer Reviews for Opinion Summarization. Journal of Universal Computer Science, 16(6), 938-995.    

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี.  (2555). การสกัดเมทาดาทาจากวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ตัวจำแนกเบย์อย่างง่าย. อินฟอร์เมชั่น, 19(2), 87-95.

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2556). การจัดเรียงลำดับผลลัพธ์ของการค้นคืนสารสนเทศด้วยวลีโดยใช้สารสนเทศร่วม. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 6(2), 25-34.

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2557). การสกัดวลีสำคัญภาษาไทยอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค
เอ็นแกรมร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร.  วารสารสารสนเทศศาสตร์, 32(2), 111-128. 

ราชวิทย์ ทิพย์เสนา ฉัตรเกล้า เจริญผล และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2557). การจำแนกกลุ่มคำถามอัตโนมัติบนกระดานสนทนาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 33(5), 493-502.

อนันต์ ปินะเต ฉัตรเกล้า เจริญผล และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2557). การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 33(6), 648-656.

สิริกร จิตภักดี และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2557). กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 2 “นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น, 1974-1987.

วิทวัส หรัญรัตน์ และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2557). การประยุกต์ใช้เฟซบุ๊คเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานา วิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น, 2066-2075.

ลำพึง บัวจันอัฐ และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ. วารสารสนเทศ ศาสตร์, 34(4), 68-82.

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2560). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำ โครงงาน สารสนเทศศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(1), 1-9.

สิริพงษ์ ครบอุดม และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2561). การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสนเทศศาสตร์, 36(1), 127-145.

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารอินฟอเมชั่น, 25(1), 1-8.

ณัฐรดา บุญเย็น และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2561). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, รมยสาร, 16(3), 431-450.

เริงใจ เขียวอ่อน และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2562). พฤติกรรม ความต้องการและการรับรู้ภาพลักษณ์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษของผู้ใช้บริการ, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, 13(1), 26-34.

ชลธิชา อาจประดิษฐ์ และแกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2562). พฤติกรรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 16(2), 315-324.

แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี. (2563). การค้นคืนเอกสารตามเนื้อหาโดยใช้หลักการของกราฟ. วารสารวิชาการนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  7(1), 77-87.

ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย

ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
              ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ (สท.ม.สารสนเทศศาสตร์)
โทรศัพท์ : 5270
อีเมล : ruethai.n@msu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิ

สถาบัน

ปีที่จบ

ปริญญาเอก

Ph.D. Library and Information Science

Osmania University

2556

ปริญญาโท

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2544

ปริญญาตรี

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2541

ความเชียวชาญ

 • การจัดการคลังความรู้สถาบัน (Institutional Repository Management)
 • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information Management)
 • การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development)

ผลงานวิชาการ

วารสารระดับชาติ

สุดารัตน์ รัตนราช, เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์, และ ฤทัย นิ่มน้อย. (2547). การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาหนังสือค้างในฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ลานจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), 9-12(1-2), 9-21.

ฤทัย นิ่มน้อย, ลักษณา เถาว์ทิพย์.  (2555).  การวิเคราะห์การทำรายการแหล่งข้อมูลออนไลน์ (ORC) โดยใช้เมทาดาทาของนิสิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ : เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน. อินฟอร์เมชั่น.  19, (2): 75-86.

ฤทัย นิ่มน้อย, ภาธร นิลอาธิ. (2560). การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  อินฟอร์เมชั่น, 24(2), 39-54.

ภาธร นิลอาธิ, ฤทัย นิ่มน้อย และ ฉันทนา เวชโอสถศักดา.  (2560). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 35(1), 124-143.

สุขเกษม จันทรแสน, ฤทัย นิ่มน้อย. (2560).  แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้: กรณีศึกษา โรงเรียนมาบกราดวิทยา ตำบลมาบกราด  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา.  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค.), 179-196.

ฤทัย นิ่มน้อย.  (2561).  การใช้สื่อใหม่เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, 6(1), 197-218.

วารสารระดับนานาชาติ

Nimnoi, Ruethai.  (2011).  The Errors in Thai Writings of the First Year Information Science Students, Faculty of Informatics, Mahasarakham University, Asia Pacific Journal of Library and Information Science. 1(1): 34-42.

Laksana Thaotip, Ruethai Nimnoi, and Phatthira Suwannako.  (2013). Impact of the Workplaces on the Design and Development of Information Science Curriculum: A Case Study of Mahasarakham University, Thailand, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION RESEARCH. 3, 1 (September).

Nimnoi, Ruethai, and  Rao, S. Sudarshan.  (2013).  "Management of Cultural Objects in Thailand: A Website Survey of Cultural Agencies,"  Information Age.  Vol. 7, no.1 (Jan 2013): p. 3-8.

Nimnoi, Ruethai, and  Rao, S. Sudarshan.  (2013). "Development of Digital Cultural Collections for Cultural Knowledge Center (Thailand): A Data Collection Method and Technique," Trends in Information Management (TRIM).  9,(1): p. 22-37.

Nimnoi, Ruethai, and  Rao, S. Sudarshan.  (2014). “Cultural Object Collections in Memory Institutions in Thailand: A Study of Metadata Practices,” Asia Pacific Journal of Library and Information Science, 4,(1). 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ธนพร เฟื่องขจร และฤทัย นิ่มน้อย. (2561).  แนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุดด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนสมาร์ทโฟน.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9” วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์, 612-619.

นิกานต์ดา  ทองน้อย และฤทัย นิ่มน้อย. (2561). การพัฒนาสื่อการเรียนสถาปัตยกรรมอีสาน 3 มิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9” วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์, 710-719.

กัญญารัตน์ พูลเพิ่ม และฤทัย นิ่มน้อย.  (2563).  การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2562. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม” วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์, C-273-C-284.

ธีราพร เดชเหลา, ฉันทนา เวชโอสถศักดา และฤทัย นิ่มน้อย.  (2563).  การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ด้านพืชสมุนไพร พ.ศ. 2551-2561.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม” วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์, C-81-C-91.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Laksana Thaotip, and Ruethai Nimnoi. (2013). Publishing of Open Access Journal in Thailand, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 73:93.

Somprasertsri, G., Nimnoi, R., Thaotip, L. & Waiyahong, N.  (2012). Comparison of Selected Software Systems for Creation and Management of an Open Access Journal. i-COME 2012 international conference on communication and media, Penang, Malaysia 1-3 November 2012.

Nilati, P., Ruethai Nimnoi.  (2018).  The Application of Augmented Reality Technology in Library Information Services.  The LISSASPAC International Conference on Library and Information Science: From Library Open to Open Society.  18-19 August 2018. Nonthaburi, Thailand : SukhothaiThammathirat Open University.  pp.531-539.

Punleow, Juntakan, Ruethai Nimnoi. (2018). Information Literacy of Information Science Major Students, Mahasarakham University.  International Conference on CONVERGENCE: CONTENT, MEDIA AND TECHNOLOGY. Venue: Faculty of Informatics, Mahasarakham University, Thailand. November 22-23, 2018. pp.234-242.

Ruethai Nimnoi.  (2019).  Information Resources Development Policies to Support the Cooperation among Libraries of Higher Education Institutions: Case study of Provincial University Library Network (PULINET), Thailand.  International Conference on Digital Technologies and Transformation in Academic Libraries (DigiTTAL 2019). December 26-28, 2019. National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, Mangaluru, India. pp.589-596.

Ruethai Nimnoi. (2019). Attitude Towards English Language and Teaching Methods Affecting English Study for Specific Purposes of Information Science Students, Mahasarakham University, Thailand. International Conference on Digital Technologies and Transformation in Academic Libraries (DigiTTAL 2019) December 26-28, 2019. National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, Mangaluru, India. pp.714-725

ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว

ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 5270
อีเมล : electoday@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ความเชียวชาญ

ผลงานวิชาการ

จิณณวัตร ทะลาสี

จิณณวัตร ทะลาสี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 5270
อีเมล : tjinnawat@gmail.com, jinnawat@msu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ความเชียวชาญ

ผลงานวิชาการ

ดร.ภาธร นิลอาธิ

ดร.ภาธร นิลอาธิ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 5270
อีเมล : patorn.n@msu.ac.th

ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาเอก  Ph.D. Library and Information Science Osmania University  2558
ปริญญาโท  ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
ปริญญาตรี  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542 

ความเชียวชาญ

ผลงานวิชาการ

ภาธร นิลอาธิ.  (2561).  ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (MALINET) กรณีศึกษาผู้ใช้บริการห้องสมุดในเครือข่ายฯ.  วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์.  37(1),  177-192.

ฤทัย นิ่มน้อย และ ภาธร นิลอาธิ.  (2560).  การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  อินฟอร์เมชั่น.  24(2), 29-54.

ภาธร นิลอาธิ, ฤทัย นิ่มน้อย และ ฉันทนาเวชโอสถศักดา.  (2560) ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 35(1), 124-143.

Nilati, P., Ruethai Nimnoi.  (2018).  The Application of Augmented Reality Technology in Library Information ServicesThe LISSASPAC International Conference on Library and Information Science: From Library Open to Open Society.  Nonthaburi, Thailand : SukhothaiThammathirat Open University.  pp.531-539. (Best paper award)

Nilati, P.  (2014).  Impact of ICT on Library Staff in Academic Library in India and Thailand: A Comparative Study.  Asia Pacific Journal of Library and Information Science.  4(2), 1-9.

Teimtinakrit, C, Nilati, P and Ramesh Babu, B. (2014).  Impact of IT on LIS Education: a study of Thailand. REVOLUTION OF DIGITAL ENVIRONMENT ON LIBRARY AND INFORMATION SERVICES Festschrift in honour of Dr S. Gopalakrishnan (MIT).  117-131.

Nilati, P. and Rao, N. Laxman. (2013). Library Consortia in Thailand: An Overview. In 2nd International Conference on Academic Libraries-Academic Library Services Through Cloud Computing-Moving Libraries to the Web, New Delhi, India.

Nilati, P. and Rao, N. Laxman.  (2012).  Library Promotion Activities: A Case Study of University Libraries in Thailand.  In Proceeding of the 3rd International Symposium ETTLIS-2012, Jaypee University of Engineering and Technology, Guna, October 26-27. pp. 290-300.

Nilati, P and Rao, N. Laxman. (2012).  Library Promotion Activities: A Case Study of University Libraries in Thailand. ETTLIS-2012 3rd International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services, Uttar Pradesh, India.

Nilati, P and Rao, N. Laxman. (2010).  Current Status of Open Access in University Library of Thailand. National Seminar on Management of Open Access Resources, Hyderabad, India.

ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์

ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ และ
              ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์)
โทรศัพท์ :
อีเมล : napassakorn.k@msu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สถาบัน ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
ปริญญาโท  ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549
ปริญญาตรี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543 

ความเชียวชาญ

ผลงานวิชาการ

ผศ.ภัทธิรา สุวรรณโค

ผศ.ภัทธิรา สุวรรณโค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 5270
อีเมล : phattheera.s@msu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ความเชียวชาญ

ผลงานวิชาการ