วัตถุประสงค์ของภาควิชา

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  • มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
  • มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
  • มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการสารสนเทศดิจิทัล
  • มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย และสามารถจัดการเชิงกลยุทธ์ได้
  • มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ