วิสัยทัศน์

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้

  • เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการจัดการและให้บริการสารสนเทศดิจิทัล 
  • เป็นผู้ที่สามารถออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล และ
  • เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์