หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย :           หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ :      Master of Information Science Program in Information Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย(ชื่อเต็ม)         :               หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

                   (ชื่อย่อ)          :         สท.ม. (สารสนเทศศาสตร์)

          ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม)      :         Master of Information Science (Information Science)

                        (ชื่อย่อ)      :         M.I.S. (Information Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1 นักสารสนเทศ

          2 อาจารย์ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

          3 บรรณารักษ์

          4 นักจัดการเอกสาร

          5 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

          6 นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านสารสนเทศ

          7 ผู้บริหารในองค์การสารสนเทศ

          8 ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่สามารถนำความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้