ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ พัฒนามาจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   จัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์  ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาเมื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อภาควิชาและชื่อคณะที่สังกัดจึงเปลี่ยนเป็น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเปลี่ยนเป็น สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ และเปลี่ยนเป็นหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ  เมื่อเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารคณะตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม  2554  และในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็นภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มีพัฒนาการของหลักสูตร ดังนี้

2511 สอนวิชาการใช้ห้องสมุด ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

2518 เปิดสอนหลักสูตรวิชาโท บรรณารักษศาสตร์

2525 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

2527  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

2530 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

2538  สร้างหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

2540  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2541 เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

2547 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  และปรับปรุง           

                หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็นสาขาวิชาการจัดการแหล่งการเรียนรู้

2554  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554)

        2559  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

        2560  ปรับชื่่อปริญญาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)