หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย :           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย(ชื่อเต็ม)         :               ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

                   (ชื่อย่อ)          :         ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

          ภาษาอังกฤษ(ชื่อเต็ม)      :         Bachelor of Arts (Information Science)

                        (ชื่อย่อ)      :         B.A. (Information Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1 นักสารสนเทศ

          2 บรรณารักษ์

          3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

          4 นักวิเคราะห์เนื้อหา

          5 นักจัดการเอกสาร

          6 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

          7 นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

          8 นายหน้าค้าสารสนเทศ

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            1.1 ปรัชญา

                   หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสารสนเทศดิจิทัลได้

            1.2   ความสำคัญ   

            สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต หน่วยงานและสถาบันต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐบาล สถาบันการศึกษา สถาบันสารสนเทศ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ หรือหน่วยงานสารสนเทศมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวาง แต่การจัดและดำเนินงานส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานจึงยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การจัดการและบริการทำได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้วยังมีสื่ออื่นๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มีบทบาทเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น และในยุคปัจจุบันนี้สังคมสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากการเพิ่มจำนวนและประเภทสารสนเทศ ตลอดจนความหลากหลายในพฤติกรรมการใช้และความต้องการสารสนเทศของสังคม ดังนั้นจำเป็นต้องผลิตนักสารสนเทศที่มีความรอบรู้ด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงให้มีทักษะด้านสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล การจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บและเผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งต้องได้รับการศึกษาจากหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ ให้บริการตามความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้กว้างขวางหลากหลายขึ้น ตอบสนองความต้องการตลาดงานด้านสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                   เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                     1.3.1 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน คัดสรรสารสนเทศ

                     1.3.2 สามารถนำความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ตามความต้องการของผู้ใช้

                     1.3.3 สามารถนำความรู้ทางสารสนเทศไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

                     1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

2.โครงสร้างหลักสูตร

     2.1 หลักสูตร         
         2.1.1 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

         2.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

                 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต แนวทางในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร นิสิตต้องเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาเอกบังคับเหมือนกันทุกคน แต่ในกลุ่มวิชาเอกเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรีให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่เสนอ

 

แผนการศึกษา แบบปกติ

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

1.หมวดศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

 

ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

 

         30 หน่วยกิต

       30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

ไม่น้อยกว่า           72 หน่วยกิต

         98 หน่วยกิต

       101 หน่วยกิต

   2.1 วิชาเอกบังคับ

         84 หน่วยกิต

       87 หน่วยกิต

   2.3 วิชาเอกเลือก

       14 หน่วยกิต

       14 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

 

ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

 

         6 หน่วยกิต

       6 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า         120 หน่วยกิต

         134 หน่วยกิต

       137 หน่วยกิต

 

         2.1.3 รายวิชา                     

                   2.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  (รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในหลักสูตรดังรายละเอียดใน เอกสารแนบ ข)                   

                   2.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต