Information Science :: MSU
News

รายละเอียดข่าว

หัวข้อข่าว โครงการพัฒนากระบวนการคิดของนิสิตด้านแหล่งการเรียนรู้ ให้แก่นิสิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4
รายละเอียด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากระบวนการคิดของนิสิตด้านแหล่งการเรียนรู้ ให้แก่นิสิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 ระบบปกติและพิเศษ และนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2/2558 จำนวน 190 คน เพื่อแนะแนวในการเตรียมหางานทำให้แก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้ทำงานตรงกับสายวิชาชีพที่เรียนมา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทุกชั้นปี กิจกรรมดังกล่าวนิสิตนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ภาพ : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Click Here!!!
ภาพที่เกี่ยวข้อง
ประเภทข่าว  กิจกรรม ||  วันประกาศ 2016-12-04 ||  วันสิ้นสุด 0000-00-00 ||  ผู้โพสต์ administrator 
Website built by ISITMSU  ||   Email:Administrator
© Copyright 2016, All Rights Reserved
Department of Information Science, Faculty of Informatics
Mahasarakham University Kantarawichai District
Maha Sarakham Thailand 44150
Tel.(+66)4375-4359 ext. 5350,5360-1
FAX. (+66)4375-4359