ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Master of Science Program in Information Science)

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาไทย : ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Information Science)
ภาษาอังกฤษ : M.A. (Information Science)

ปรัชญา :
มุ่งพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความสามารถในระดับสูงในวิชาชีพสารสนเทศ ทั้งด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการทำงานหรือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้วิชาชีพสารสนเทศให้เป้ฯประโยชน์ แก่ตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ทางทฤษฎีและความสามารถระดับสูงในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานในวิชาชีพสารสนเทศ
2. มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการทำงานหรือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารและปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก2
(หน่วยกิต)
แผน ข
(หน่วยกิต)
 1. หมวดวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 2* ไม่น้อยกว่า 2*
 2. หมวดวิชาเอก
   
     2.1) วิชาเอกบังคับ
18 18
     2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 12
3. หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย
   
     3.1) วิทยานิพนธ์
12
     3.2) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6
4. หมวดวิชาพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3** 3**
รวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36

  * รายวิชาแกนให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยโดยไม่นับหน่วยกิต
** รายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสารสนเทศ โดยไม่นับหน่วยกิต


Contact Us

Contact Info

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์. 0-4375-4359 ต่อ(ภายใน) 5350,5360-1
โทรสาร. 0-4375-4359

......................................................

Department of Information Science
Faculty of Informatics
Mahasarakham University

Kantarawichai District
Maha Sarakham Thailand 44150


  Tel : (+66)4375-4359 ext. 5350,5360-1
  E-mail : is@gmail.com
Facebook Page: InfoSciMSU
Facebook Group: Infomation Science MSU

สถานที่ติดต่อ


Map ::

Street View ::
Your message has been sent. Thank you!