ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาไทย : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Information Science)
ภาษาอังกฤษ : B.A. (Information Science)

ปรัชญา 
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการสารสนเทศ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระ
2. มีทักษะการวิจัย การสืบค้นสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และความศรัทธาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต แนวทางการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร นิสิตต้องเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาเอกเหมือนกันทุกคน แต่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือกให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด มีรายละเอียด ดังนี้

หมวดวิชา แผนการศึกษาแบบปกติ (หน่วยกิต) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (หน่วยกิต)
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 91 ไม่น้อยกว่า 94
          (1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก
21 21
          (2) วิชาเอกบังคับ
52 55
          (3) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18 ไม่น้อยกว่า 18
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6
 รวมหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 127 ไม่น้อยกว่า 130


Contact Us

Contact Info

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์. 0-4375-4359 ต่อ(ภายใน) 5350,5360-1
โทรสาร. 0-4375-4359

......................................................

Department of Information Science
Faculty of Informatics
Mahasarakham University

Kantarawichai District
Maha Sarakham Thailand 44150


  Tel : (+66)4375-4359 ext. 5350,5360-1
  E-mail : is@gmail.com
Facebook Page: InfoSciMSU
Facebook Group: Infomation Science MSU

สถานที่ติดต่อ


Map ::

Street View ::
Your message has been sent. Thank you!